نمایشگاه خودرو و توانمندیهای داخلی

حضور نیکسا در نمایشگاه خودرو و توانمندیهای داخلی در اسفندماه سال ۱۳۹۴ در محل دائمی نمایشگاههای تهران