طرح گل رحمت
اي اهل ايمان انفاق كنيد از بهترين چيزهايي كه اندوخته ايد

پكيجها


درباره طرح


موسسه خيريه غيرانتفاعي احسان ونيكوكاري نيكسا به شماره ثبت25999 با مجوز رسمي از سازمان بهزيستي كشور با هدف فقرزدائي و حفظ سرمايه هاي انساني وكاهش آسيب هاي اجتمائي تاسيس واز سال 1389 مشغول به فعاليت مي باشد . اين موسسه در راستاي دستيابي به اهداف خود ، حمايت خانواده بي سرپرست ونيازمند وهمچنين حفظ سرمايه هاي انساني وكاهش آسيب هاي اجتماعي را در كارراهه خود قرار داده ودر حال حاضر تعداد 800 خانواده ايتام و نيازمند را تحت پوشش دائم خود داشته وبا تاسيس مركز شبانه روزي نگهداري وپرورش كودكان بي سرپرست در رجايي شهر كرج تعداد 20 كودك پسر 7 الي 12 سال را نگهداري وبا بهره گيري از فنون علوم اجتماعي ومديريت به پرورش وتوانمند سازي اين كودكان مشغول مي باشد.در اين راستا جهت تامين هزينه هاي زندگي اين كودكان و همراهي سازمان ها در مباحث مسئوليت هاي اجتماعي با صرف برخي ازهزينه هاي سازمان ها در امور خير وانساندوستانه اقدام به راه اندازي پروژه "گل هاي رحمت" نموده است. در اين پروژه موسسه خيريه نيكسا با توكل به خداوند رحمان و اميد به حضورو مشاركت شما بزرگ مردان عرصه نوع دوستي و خدمت و بهره مندي از توان تخصصي و فني خود ارسال انواع تاج گل هاي مصنوعي را با پكيج هايي طبق جدول ذيل ، با كيفيت عالي و شايسته براي مراسم ترحيم ويادبودبا نام سازمان ها يا اشخاص ، در سطح استان البرز و تهران شروع نموده است . عوائدحاصل از اين طرح ضمن ترويج فرهنگ زيباي نيكوكاري وكاهش اسراف ، صرف امورايتام ونيازمندان جامعه تحت پوشش نيكسا خواهد شد.لذا بدينوسيله از مقام محترم دعوت ميگردد ضمن بازديد از مركز نگهداري وپرورش كودكان نيكسا در اين اقدام خداپسندانه مشاركت نموده وبا سفارش به ارسال تاج گل ما را ياري نمايند .

سفارش